Образователни системи

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Във Великобритания образованието е задължително за ученици на възраст от 5 до 16 години. Има два вида училища, които се финансират от държавата: Local Education Authority Schools ( обществени ) и Grant Maintained Schools (независими, в повечето случаи частни ). Учебната година е разделена на три срока: І срок – от септември до декември; ІІ срок – от януари до март; ІІІ срок – от април до юни. Препоръчително е учениците да започнат своето обучение в началото на срока.

В Primary Schools се обучават деца от 5 до 11 години, които са разпределени в класове по възраст и изучават общообразователни предмети. Учениците получават начално образование.

В Secondary Schools възрастта на учениците е 11 – 18 години.

Първата степен на средното образование се провежда по програмата на GCSE – курса (General Certificate of Secondary Education), която продължава две години и включва изучаването на 5 до 8 общообразователни предмети. Предпочитаните предмети от повечето училища са английски език, математика, история или география, изкуства и предмет от областта на естетствените науки /физика, химия, биология/.

В края на втората година се полагат държавни изпити. За успешно издържани се приемат резултати с оценки от A до G, оценка U е слаба и се счита за неиздържане на изпита.

През последните две години на средното образование учениците продължават обучението си в академичния курс A – levels (Advanced Level), който е необходим за постъпване в английските университети. Обучението е профилирано, съобразно интересите на учениците и тяхната бъдеща професионална ориентация. Специализираните програми са по бизнес, естествени науки, хуманитарна, езикова или програма по изкуствата. Обучението се осъществява по следната схема:

AS (Advanced Subsidary) – през първата година се избират пет предмета за А-нива. Учениците едновременно получават определена квалификация в избраната област и базова подготовка по предметите.

А2 през втората година на А-нивата учениците избират кои два предмета да отпаднат от програмата им. Те специализират тясно в изучаването на останалите три предмета, по които полагат писмени изпити в края на годината. Държавна комисия, акредитирана от Министерството на образованието на Великобритания оценява писмените работи. С получените резултати може да се кандидатства във всеки университет.

 

ГЕРМАНИЯ

 

В Германия учениците започват своето обучение на 6 години и посещават начално училище (Grundschule), в което учат от 1 до 4 клас по общообразователна програма. Учебната година е разделена на два срока: І срок – от септември до януари; ІІ срок – от февруари до юли. Първият учебен ден е по различно време за отделните провинции. Най-рано е в областта Нордрайн-Вестфален – в началото на август. В останалите провинции учебната година стартира между 1 и 30 септември.

Средните училища биват три вида:

Hauptschule /5 – 9 клас/ е с продължителност 5 години и е предназначено за ученици с по-ограничени академични възможности. Този вид училище съчетава общообразователната подготовка и има професионалната насоченост. След успешното му завършване, учениците получават свидетелство за основно образование и могат да започнат някакъв занаят.

Realschule /5 – 10 клас/ e подходящо за ученици със средни академични способности. Освен общообразователните предмети, учениците имат и свободно избираеми предмети. Обучението завършва с получаване на свидетелство за завършено реално училище Mittlere Reife, което съответства на английската GCSE. Учениците могат да продължат в професионални курсове за усвояване на занаят или за получаване на средното си образование в Gymnasium.

Gymnasium / 5 – 13 клас/ е единственото средно училище, което след девет годишно обучение завършва с явяване на матура Abitur и получаване на зрелостно свидетелство, даващо право за прием в университета. Учениците получават задълбочена общообразователна подготовка и се профилират по интереси. От 5 до 10 клас се изучават немски език, минимум два чужди езика, математика, физика, химия, биология, география, история, политика, музика, изкуство, спорт и религия. В края на 10 клас при наличие на необходимия минимален успех по всички предмети /добър 4/ се придобива право за преминаване в горното гимназиално ниво. То обхваща периода 11-13 клас и се разделя на две фази: едногодишна – уводна и двугодишна – профилирана. Учениците могат да избират между 6 типа програми: Природо математически науки; Социални науки; Икономически науки; Хуманитарни науки; Музика и Модерни езици. Всяка гимназия предлага една или две от тези програми. Някои частни училища предлагат и програмата International Baccalaureat. Обучението приключва с полагане на Abitur, който се състои от устен и писмен изпит по четири предмета / в някои провинции – пет/, които трябва да покриват задължителните предмети от избрания профил. При наличието на необходимия успех абитуриентите получават зрелостно свидетелство, даващо право за прием във всички специалности на висшите учебни заведения в Германия.

 

 

ШВЕЙЦАРИЯ

 

Швейцария е разделена на три части – немско, френско и италианско говоряща част. Образователната система е децентрализирана, разнообразна и автономна. Дипломите, които се издават са международно признати, някои от тях, които могат да бъдат получени в различните средни училища са: Swiss Matura, British GCSE и A-levels, American High School Diploma, French Baccalaureat, German Abitur, IB (International Baccalaureate). Учебната година обикновено започва през септември и продължава до юли. Изборът на училище зависи от националността на ученика, образователното му ниво, както и от степента на езиковата му подготовка. Швейцарската образователна система има претенциите, че е една от най-добрите в света. Началното и средното образование обикновено продължават 12 години. След успешното му приключване учениците получават зрелостно свидетелство maturité/maturität, което се признава за прием във всички университети. Алтернативно свидетелство е maturité commerciale, което се получава след завършване на шестгодишно обучение в професионално или търговско училище. Това свидетелство позволява достъп до повечето университети без медицина.

 

САЩ

 

САЩ нямат унифицирана национална система на образованието. Чуждестранните студенти имат възможност за голям избор на програми и място, където да се обучават. Училищата биват държавни и частни, като последните се разделят на няколко вида, някои от които се управляват от различни църковни общности. В тях часовете по религия са част от учебната програма. В някои щати федералните институции заема централна роля при определяне на програмите и материалите за обучение, в други самото училище самостотелно взима решения за това.В повечето щати учебната година започва през август/ септември и продължава до края на май / юни. В най-общия случай тя е разделена на два срока, в някои училища - на три срока , наречени “trimesters”, а в други има четири срока, като през лятото се предоставя допълнителна възможнст за обучение. В повечето случаи американските ученици учат 12 години.

Primary School e за деца от 6 до 11 години, които получават начално образование.

Secondary School има две нива: първото е с продължителност 3 години и се нарича Middle School или Junior High School. Второто ниво - Senior High School или само High School продължава три или четири години. Американците наричат тези класове “grades”. Учениците изучава задължителни предмети като: математика; езикова компетентност , която включва четене, писане, граматика и литература; естествени и социални науки, включително история, география, гражданско образование и икономика; физическо възпитание. В много училища в програмата е включено изучаването на компютри. В някои средни училища допълнително могат да се изберат приложни предмети от областта на изкуството, шофиране, готварство и др. За да се учи в американско училище трябва много точно да се прецени образователното ниво на чужденците и в кой клас могат да продължат. След завършване на обучението учениците получават диплома за средно образование, с която могат да кандидатстват в колеж, университет или висше професионално училище. В някои случаи двугодишните и общинските колежи служат като мост между гимназията и университета.

 

 

IB ( INTERNATIONAL Baccalaureate )

 

Тази универсална училищна програма позволява получаването на международно призната диплома, която е валидна за постъпване без приемни изпити в много университети от различни страни: САЩ, Канада, Великобритания, Ирландия, Франция, Белгия, Норвегия, Швеция и др. Програмата има три разновидности: Diploma Program, Middle Years Program и Primary Years Program. Най-голям интерес представлява двугодишната дипломна програма, която е входна виза за ВУЗ. Обучението се провежда на английски, френски или испански език. По време на програмата се изучават 6 предмета по избор, които се преподават на две нива /стандартно и с повишена трудност/. В края на курса учениците трябва да подготвят подробно есе с обем над 4 000 думи, което е резултат на самостоятелно проучване по зададена тема. Предметите в IB са обединени в шест програми: Роден език и световна литература; Чужд език и съответната литература; Гражданско образование /история, георафия, психология, философия, бизнес и управление, информационни технологии и др./; Естествени науки; Математика и Изкуство / дизайн, музика, театрално и изобразително изкуство и др./.

Характерни особености на дипломната програма са задължителното изучаване на Теория на познанието и провеждането на практика в рамките на инициативата “ Творчество, действие, участие в социално значими дейности”.

Учениците по тази програма получават два вида оценки по седембалната система. Едната оценка е вътрешна – от училището, в което се провежда обучението, а другата е външна – от чуждестранни изпитващи. Всички изпити са писмени и се проверяват от акредитирания изпитен център в Кардиф, Великобритания. Успешно издържалите всички изпити получават диплома IB.