Стипендии

 

 

Висшето образование в чужбина (както впрочем и в България) си има своята цена. За щастие някой добър човек е измислил стипендиите. Университетите също харесват този инструмент, който им гарантира достъп до талантливите кандидати навсякъде по света.

Вижте какво финансиране предлагат университетите партньори по проект „Световно образование” за българските кандидат-студенти.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ХОЛАНДИЯ | НОРВЕГИЯ | ФРАНЦИЯ | АВСТРИЯ | ЛИТВА | ГЪРЦИЯ | ИТАЛИЯ | ИСПАНИЯ | САЩ | РЕПУБЛИКА КОРЕЯ | БЪЛГАРИЯ | ГЕРМАНИЯ

 

Очаквайте актуална информация за стипендиите скоро. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

 

Anglia Ruskin University

За всички първокурсници университетът предлага стипендия в размер на 800 бр. лири за първата година. В допълнение студентите получават ваучер от 400 бр. лири на година, които могат да използват за учебни помагала.

Canterbury Christ Church University

Университетът отпуска стипендия в размер на 1000 бр. лири за всяка от годините на обучение (общо 3000 бр. лири за целия период на програмата) за бакалаври, чиито годишен семеен доход е под 25 000 бр. лири

Richmond the American International University in London

Бакалавър:

Кандидатствалите за бакалавърска програма до 15 юни със силно мотивационно писмо и оценки, могат да получат стипендия в размер на 3085 бр. лири на година. При поддържане на определен успех по време на следването, стипендията продължава да се отпуска.

Магистър:

Студентите, който са приети да учат магистратура в униерситета и имат отлична диплома за бакалавър, имат право на 10% отстъпка от таксата за обучение.

Aberystwyth University

Всички студенти с годишен семеен доход под 35 000 бр. лири могат да получат стипендия в размер на 500 бр. лири в брой за всяка година от обучението си.

Университетът предлага и частични спортни стипендии в размер от 500 бр. лири на година за изявени спортисти.

Lancaster University

Магистър

Факултетът по мениджмънт отпуска ограничен брой стипендии на студентите си като отстъпка от таксата за обучение при отличен успех от бакалавърската им програма.

Northumbria University Newcastle

Стипендии за отличен успех – еднократна стипендия в размер на 2000 бр. лири за първата година при успех Отличен 5,6 от дипломата за средно образование.

I am Northumbria Global Scholarship – 5 стипендии, покриващи пълната такса за обучение в размер на 9250 бр. лири и 3 стипендии в размер на 4625 бр. лири за студенти първа година, които потвърдят мястото си в университета.

Кандидатите трябва да направят 30-секундно видео на тема Why is Northumbria University and the city of Newcastle the best choice for European students?

Магистър

Всички студенти, потвърдили мястото си до 31 март, поличават £500 отстъпка от таксата си за първата година.

За следните магистърски програми:

MSc Advanced Computer Science

MSc Business with Business Analytics

MSc Business with Marketing Management

MSc Computer Science

MSc Cyber Security

MA Design

MA Design Management

MSc Digital Marketing

MSc Forensic Accounting

MSc Foundations in Clinical Psychology

MSc International Finance and Investment

MSc International Business Management

MA International Relations (new for 2018)

Master of Public Health (Nutrition)

MA/MSc Multidisciplinary Innovation

MSc Psychology

MSc Statistics

се предлагат стипендии #TakeOnTomorrow , покриващи пълния размер на таксата за обучение. Стипендиите се дават за успех от бакалавърската програма (Мн. Добър 5.00).

Кандидатите трябва да са подали кандидатура за една от магистърските програми и да имат прием. За стипендиите се кандидатства до 31 март 2018.

Получилите стипендия ще бъдат обявени през април.

Vice Chancellor Scholarships са стипендии в размер на £2750, който се отпускат за голям брой магистърски програми. Стипендият може да се комбинира с отстъпката от £500 за ранно записване.

The University of Bradford

Бакалаври

Академична стипендия £ 3500 - при успех над 5,50 (60%) - общо за 3те години (1000 бр. ли-
ри за първата година плюс ваучер за учебни материали в размер на 500 бр. лири. За втората
и третата година студентите получават по 1000 бр. лири при поддържане на отличен успех)
> £ 1500 - при успех над 5,30 - общо за 3те години (500 бр. лири за първата година плюс вау-
чер за учебни материали в размер на 500 бр. лири. За втората и третата година студентите
получават по 500 бр. лири при поддържане на отличен успех)
> Социална стипендия £ 500 / за първата година на бакалавъра за студенти от ЕС със год. се-
меен доход под £ 30 000, £ 600 за втората година и £ 700 за третата година

Магистри
Ограничен брой стипендии до 50% отстъпка от таксата за MBA програма.

University of Portsmouth

Студентите, приети да учат магистратура, имат право на 2% отстъпка от таксата за обучение при заплащане на таксата в пълен размер.

Birmingham City University

Бакалаври

За всички бакалаври, които започват обучението си през 2018, университета предлага ваучер в размер на 150 бр. лири за учебни материали.

Магистри

Студенти, който са завършили бакалавър в Birmingham City University и са решили да продължат образованието си в същия университет, имат право на 20% отстъпка от таксата.

Coventry University

Бакалаврите могат да ползват заем от Student Finance за финансиране на обучението си.
Университетът предлага и ограничени стипендии за първокурсници от 1250 бр. лири на база
академичен успех. Стипендиите са ограничен брой и ще бъдат разглеждани приоритетно по
ред на постъпване.
За магистри университетът отпуска стипендии до 1500 бр. лири на база успеха от бакалавър-
ската степен.

University of Essex

Университетът отпуска стипендия в размер на £1,000 през първата година на обучението на българи подвърдили университета до 30 юни 2018.

Студенти, които кандидатсват за прием с International Baccalaureate, имат право на £2,000 стипендия. Условието е да имат минимум 34 точки на дипломата си.

University of Sunderland

Университетът предлага стипендии за академичен успех от 1000 бр. лири за студенти с отличен академичен успех за първите две години от обучението. Студентите могат да се възползват и от безплатна годишна карта за градски транспорт или отстъпка от таксата за общежитие.

University of Greenwich

За студенти от ЕС, се отпуска финансова помощ в размер на 200 бр.л., заредени в т.н. Аspire карта, която е предназначена за разходите по учебници, ipad и др. материали, закупени от университетската книжарница. От тази година университетът в Гринуич отпуска специална стипендия за кандидат-бакалаври от България.
Всички първокурсници, започващи бакалавърска програма през септември 2017 и които получат минимум 5,5 в дипломата си за средно образование, ще получат специална стипендия за
български студенти в размер на 2000 бр. лири за първата година от обучението си. Стипендията се превежда в банковата сметка на студента. За втората и третата година при поддържане на общ успех над 60 %, студентите ще продължат да получават стипендията за всяка година. Студентите ще продължат да получават стипендията за всяка следваща година, ако поддържат общ успех над 65% и записват по минимум 120 кредита на година.

Swansea University 

Бакалавър:

- Excellence Scholarships* - £3000 за студенти с общ успех над 5,70-5,80 от дипломата за средно
образование. Стипендията се дава на три равни вноски от по 1000 бр. лири всяка година от ба-
калавърската програма.
- Merit Scholarships* - £2000 за студенти с успех над 5,50-5,60; без отделен предмет под 5.00 от
дипломата за средно образование. Стипендията се изплаща на три равни вноски от 670 бр. ли-
ри през всяка година от бакалавърската програма.
*Стипендиите са под парична форма и се разпределят за на вноски по време на обучението
при поддържане на определен успех от обучението (при поддържане на успех над 60 от първа-
та година)

Магистър:

Университеът предлага ограничен брой стипендии в размер на £2500 за определни магистърски специалности, предимно свързани с комютърни науки. Стипендията се отпуска на база успех от дипломата за бакалавър.

The University of Northampton

Университетът отпуска до 50 стипендии за отличен успех на стойност £3,000. Кандидатите, отговарящи на изискванията, получават по £1,000 всяка година от обучението си. За стипендията се кандидатства със специален формуляр до 31 август 2018.

Sheffield Hallam University

Transform Together Scholarship – стипендии под формата на 50% отстъпка от таксата за обучение на бакалаври и магистри. Стипендиите се отпускат на конкурентен принцип на кадидати с високи академични и други резултати. Кандидатства се с попълнен формуляр не по-късно от 31 май.

Goldsmiths University of London

Магистър:

Университетът предлага 30 стипендии в размер от 1000 бр. лири за кандидат-магистри. За да кандидатстват, студентите трябва да попълнят специален формуляр до 31 май 2018.

Goldsmiths Excellence Fee Waiver – Университетът предлага 30% отстъпка от таксата за обучение на студенти с отлична диплома за бакaлавър от британски университет.

Middlesex University London

Университет отпуска спортна стипендия за бакалаври и магистри, които се състезават на национално ниво и имат значителни спортни постижения. Паричната подкрепа варира от £200 до £1000

Магистър:

Отделните факултети предлагат 50% отстъпка от таксата за обучение на ограничен брой кандидати с отлична диплома за бакалавър.

Bournemouth University

Бакалавър:

BU Academic Excellence Scholarship – Университетът отпуска неограничен брой стипендии в размер от £1,000 на студенти с отличнен успех от училище.

Студенти,  приети в една от изброените специалности - Accounting, Finance, and Economics; Animation and Games; Management; Marketing and Communication, Nutrition, Psychology – и освен отличен успех от средното образование, са демонстрирали извънкласна или доброволческа работа в съответната сфера, имат право да кандидатстват за Achievement Scholarship. Университетът изплаща по £3,000 за всяка от трите години на обучение. Срок за кандидатстване – 31 август 2018

Магистър:

Academic Scholarship – Студенти с отличен успех от дипломата си за бакалавър, могат да кадидатсват за £2,000 отстъпка от таксата си за магистратура. За отлични кандидати университетът предлага също и ограничен брой стипендии от 50% отстъпка от таксата за обучение.

Университетът отпуска и частични спортни и музикални стипендии за изявени студенти, приети в бакалавърски и магистърски програми.

London South Bank University

Бакалаври и магистри: Българските студенти могат да ползват заем от Student Loans Company за финансиране на обучението си. Спортни стипендии за бакалаври – до 3000 паунда в зависимост от сегашните и бъдещи достижения на кандидата. Предвидена е за професионално представяне в баскетбола и бойни спортове.

De Montfort University

Университетът предлага спортна стипендия Vice-Chancellor's Sports Scholarship, в размер на £6,000. Студентитите трябва да се състезават на високо ниво и да демострират отдаденост към спорта.

Falmouth University

Materials Award за бакалаври - стипендия по доход на семейството (bursary) от 150 до 400 бр. лири. Точният размер се определя според специалността и годишния доход на семейството (под 25 000 бр. лири). Стипендията се отпуска за всяка една учебна година след кандидатстване за студентски заем, покриващ такса обучение, и след записване за студент.

University of Hertfordshire

Бакалавър и магистри:

Университетът отпуска стипендии в размер от 1000 бр. лири за студенти първа година, чиито годишен семеен доход е под 25 000 бр. лири.

В допълнение университета предлага и стипендии за бакалаври и магистри в размер от 2000 бр. лири или 1000 бр. лири за студенти с отличен успех.

За студенти в специалност Математика или Финансова математика се предлагат частични стипендии от 1000 бр. лири

 

НАЧАЛО

ХОЛАНДИЯ

 

 Не се отпускат стипендии.

 

                                                                         НАЧАЛО

 

ГЪРЦИЯ

 The American College of Greece

Колежът предлага финансова помощ в размер от 25-50% от таксата на обучение за бакалавърските програми, на база успеха от дипломата за средно образование. Студентите трябва да поддържат отличен успех по време на следването, за да запазят стипендията.

 

НАЧАЛО

ИСПАНИЯ

European Business School

Университетът предлага стипендия в размер на 30% от таксата обучение. Изисквания: успех 5,50, TOEFL iBT мин. 90 т. Есе на конкретна тема зададена от университета. Към формуляра за кандидатстване за стипендия, студентите трябва да приложат есе с дължина от 500 думи на тема, зададена от университета. Краен срок за кандидатстване за стипендия: 31 март.

 

НАЧАЛО

 

АВСТРИЯ

 

Webster University

Програмата на Webster University за насърчаване на младите учени (WeSP) подкрепя и развива
академичните постижения на високо мотивираните и талантливи студенти. Тя предоставя въз-
можност на младите учени да следват специфична програма на обучение по време на тяхното
следване. Програмата също така предлага стипендия за отличен успех до 33% от таксата за обу-
чение. Стипендията се отпуска на база отличен успех (мин. 30 кредитa от максимум 75 кредитa).
Университетът предлага финансова помощ за работещи студенти. За да имат право да получа-
ват подобно финансиране, студентите трябва да имат висок успех от обучението и да работят
поне 10 часа на седмица.